Notariusz – kim jest i z czym się zajmuje?

Notariusz to prawnik, który pełni funkcję osoby zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Nazywany jest również urzędnikiem państwowym, ponieważ w swojej pracy posługuje się pieczęcią z wizerunkiem orła białego, a sporządzane przez niego akty notarialne mają charakter urzędowy. Każda kancelaria notarialna prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem o notariacie. Notariusz może prowadzić swoją kancelarię wyłącznie w jednym lokalu i miejscowości, np. Olsztyn, w wyznaczonej dla niego przez Ministra Sprawiedliwości siedzibie. W od różnieniu od np. adwokatów lub radców prawnych, nie wykonuje on usług, a czynności notarialne. Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i odbyła aplikację notarialną, zakończoną zdanym egzaminem.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz zajmuje się głównie sporządzaniem i odczytywaniem stronom aktów notarialnych, np. umów sprzedaży, darowizny, ustanowienia hipoteki. W swojej pracy dokonuje również poświadczeń różnego rodzaju dokumentów. W zakres jego obowiązków wchodzi także spisywanie protokołów, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także sporządzanie pełnomocnictw uprawniających do czynności prawnych.Może wykonywać szereg innych czynności prawnych przewidzianych we wspomnianej ustawie o notariacie, np. zajmuje się kwestiami związanymi z przyjęciem lub odrzuceniem spadku. To notariusz zatwierdza zgodność treści testamentu.

Sporządzenie dokumentów przez notariusza gwarantuje ich zgodność z przepisami prawa, co minimalizuje liczbę sporów sądowych w późniejszym czasie. Notariusz może również przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na nośnikach. Jego obowiązkiem jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów obu stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może przynosić w przyszłości skutki. Sporządzane przez niego dokumenty powinny mieć najbardziej zrozumiałą i przejrzystą formę.

Poszukując zaufanego notariusza w mieście Olsztyn warto skorzystać z usług, które oferuje sprawdzona kancelaria notarialna, pod adresem https://www.notariuszolsztyn.info/ .

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Wynagrodzenie jakie otrzymuje kancelaria notarialna za sporządzane dokumenty, regulowana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i nazywana jest taksą notarialną. Wielkość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu, co do którego wykonywana jest czynność notarialna, ale jest ona jednakowa na obszarze całej Polski. Poza taksą notariusz pobiera także należne podatki i opłaty sądowe. Oryginały sporządzonego aktu notarialnego pozostają w kancelarii, a strony lub inne uprawnione osoby otrzymują wypisy aktu notarialnego, posiadające taką samą moc jak oryginał. Przechowywany jest on przez notariusza w jego kancelarii, a po upływie 10 lat za ich przechowywanie odpowiedzialny jest właściwy sąd, np. Sąd Rejonowy miasta Olsztyn, dzięki czemu nawet po wielu latach można bez problemu otrzymać jego wypis. Standardowo czynności notarialne dokonywane są w języku polskim, ale w razie potrzeby może być sporządzony w języku obcym, poprzez znajomość danego języka przez notariusza lub przy pomocy tłumaczy przysięgłych.

Notariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy notarialnej dotyczącej wszystkich informacji, jakie uzyskał podczas wykonywania czynności notarialnych, również po odwołaniu go z funkcji notariusza. Jedynie sąd ma moc zwolnienia notariusza z zachowania tajemnicy notarialnej.

You Might Also Like